โรงเรียนบ้านโคกสูง
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง  ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภัคพร วงศ์บุตตะ
ครู คศ.2